Działalność naukowa i edukacyjna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Dział Kultury Materialnej i Folkloru zajmuje się pozyskiwaniem zabytków oraz problematyką dawnej i współczesnej ludowej kultury materialnej, a także folkloru i sztuki ludowej (historycznej i współczesnej). Działalność działu polega na gromadzeniu dóbr kultury (zabytków i wytworów współczesnych) oraz materiałów dokumentacyjnych, organizacji wystaw, opiece nad ekspozycją stałą (wyposażeniem wnętrz zabytkowych) oraz na upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym Śląska. Obiekty zabytkowe pozyskiwane do muzeum są inwentaryzowane, katalogowane i naukowo opracowane (opisane). Rolą działu jest także dbanie o należyte przechowywanie zgromadzonych muzealiów oraz ich konserwacja. Do zadań działu należy też organizowanie i prowadzenie badań naukowych (archiwalnych, bibliograficznych i terenowych) oraz opracowanie wyników tych badań, przygotowanie artykułów naukowych i popularno-naukowych do czasopism, katalogów muzealnych, a także przygotowanie wystaw związanych z dziedzictwem kulturowym Śląska Opolskiego. Zadaniem działu jest także udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych (pracownikom instytucji kultury i naukowych, studentom i uczniom) oraz prowadzenie wykładów i prelekcji o kulturze ludowej.

KONTAKT Dział Kultury Materialnej i Folkloru

Elżbieta Oficjalska
kierownik działu

E-MAIL
elzbieta.oficjalska@muzeumwsiopolskiej.pl

TELEFON
77 457 23 49, wew. 121

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu od początku swej działalności zajmuje się popularyzacją dawnej i współczesnej kultury ludowej regionu w środowisku wychowanków przedszkola oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzona działalność edukacyjna, poprzez bezpośredni kontakt z eksponatami muzealnymi, przybliża ekspozycję oraz ukazuje obraz życia w dawnej wsi śląskiej. Propagując świat wartości kultury tradycyjnej Śląska Opolskiego, poprzez działania kulturalno-oświatowe realizowane w muzeum, należy mieć świadomość, iż zostały one podjęte w ramach „pedagogiki muzealnictwa – czyli nauki o wychowaniu, kształceniu i samokształceniu się człowieka w instytucji muzeum1”.


1R. Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Kraków 2016, s. 43.

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

rezerwacja lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214