Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera

By człowiek wiedział, na co patrzy, i rozumiał gdzie żyje…

Plakat promujący wystawę Odkrywanie Świata Fryderyka Kremsera

W 2018 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizowany jest projekt pn. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera. Celem projektu jest organizacja wystawy artystycznych fotografii Fryderyka Kremsera, wybitnego, polskiego artysty fotografa, krajoznawcy, regionalisty, poety, dziennikarza, ur. w 1930 r. w Bytomiu, zm. w 1995 r. w Opolu, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, prezesa opolskiej delegatury Związku Polskich Artystów Fotografików, prezesa Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego; wieloletniego przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, założyciela stowarzyszenia Konserwatorium im. Josepha von Eichendorfa, współtwórcy polskiej szkoły fotografii krajoznawczej, animatora życia kulturalnego.

Wybrane tematycznie, z bogatej twórczości autora, fotografie stanowią autorski cykl pt. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera, z dopiskiem: by człowiek wiedział, na co patrzy i rozumiał, gdzie żyje. Wystawa ma  charakter etnograficzny, poświęcona jest szeroko pojętej kulturze ludowej – materialnej i niematerialnej oraz dziedzictwu krajobrazowemu Śląska Opolskiego. Na wystawie prezentowane są portrety (typy ludzkie), zdjęcia przedstawiające ludzką pracę, zwyczaje, obrzędy, krajobrazy. Łącznie prezentowanych jest 100 fotografii, o wysokim poziomie artystycznym. Tym samym wystawa, obok charakteru etnograficznego, posiada walory wystawy sztuki, tj. rozpowszechnia i promuje sztukę fotograficzną oraz jej twórcę.

Integralną częścią wystawy jest emisja filmu dokumentalnego, „Mój śląski węzeł”, w reż. Leszka Barona (44 min., prod. 1995 r.) poświęconego Fryderykowi Kremserowi. Treść filmu nawiązuje do tematu wystawy i tematów imprez towarzyszących. Dzięki archiwalnym nagraniom, zawartym w filmie, sam autor fotografii (F. Kremser) opowiada o swojej twórczości, a nade wszystko o własnym postrzeganiu świata, świadomości i poczuciu tożsamości. Twórczość fotograficzna Kremsera – fotografie wystawowe oraz treść filmu stają się podstawą do szerszego spojrzenia na złożoną historię Śląska, a tym samym na śląskie dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne oraz poczucie tożsamości i świadomości kulturowej jego mieszkańców.

Kontynuację wątków poruszanych na wystawie mają na celu działania towarzyszące o charakterze dydaktycznym oraz promującym dziedzictwo kulturowe regionu – spotkanie i rozmowa podczas wernisażu, po premierowej emisji filmu, z udziałem moderatora – historyka, eksperta tematu oraz zaproszonych gości, a także zaplanowane cyklicznie (w późniejszym terminie) spotkania autorskie z tworzącymi współcześnie śląskimi fotografami pod analogicznym tytułem: Odkrywanie świata. Zaplanowano również organizację bezpłatnych warsztatów fotograficznych, zajęć o charakterze edukacyjnym, zmierzających do rozbudzenia świadomości kulturowej u młodych adeptów sztuki fotograficznej na Śląsku.

Efektem projektu, który należy wyraźnie zaznaczyć, jest także zabezpieczenie i archiwizacja części zagrożonego dorobku wybitnego opolskiego fotografa Fryderyka Kremsera, zniszczonego w dużej mierze w czasie powodzi w 1997, stanowiącego podstawę wystawy, a będącego cennym dziedzictwem kulturowym regionu. Pierwszy etap prac objął swym zasięgiem rozpoznanie stanu zachowanych po Kremserze materiałów fotograficznych oraz ich wybór. Digitalizacja materiałów wybranych na wystawę pozwoliła na osiągnięcie istotnych celów: archiwizację części zagrożonych obiektów oraz udostępnienie użytkownikom w postaci organizowanej w muzeum wystawy, publikacji w katalogu oraz internecie, na stworzonej w tym celu stronie wystawy pod adresem www.fryderykkremser.pl.
Efektem rzeczowym projektu jest 128 stronicowy  katalog wystawy, zawierający teksty informacyjne o realizowanym projekcie, artykuły poświęcone Fryderykowi Kremserowi i jego twórczości oraz reprodukcję 100 wystawowych fotografii z opisem.

Mając na uwadze kryterium wysokiej wartości merytorycznej projektu zaproszono do współpracy przy jego realizacji wybitnych ekspertów. W skład zespołu ekspertów weszli artyści fotograficy: Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik, Waldemar Kremser, odpowiedzialni za wybór materiału – fotografii do wystawy oraz ich opracowanie merytoryczne i digitalizację, konsultanci merytoryczni wydarzenia oraz artysta grafik Marek Krajewski, odpowiedzialny za całokształt aranżacji wystawy, także za projekty graficzne – wizualne wydarzenia. Do zespołu ekspertów zaproszony został również inicjator ratowania zbiorów po Fryderyku Kremserze, znawca twórczości autora – Joachim Sosnowski, autor tekstu o Fryderyku Kremserze. Rola moderatora spotkania odbywającego się podczas wernisażu, po emisji filmu, została powierzona osobie o wysokich kwalifikacjach i znajomości tematu  – dr Mariuszowi Patelskiemu, historykowi, pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Opolskiego, z Katedry Kultury i Biografistyki Instytutu Historii. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia, autorką scenariusza oraz kuratorem wystawy jest Magdalena Górniak-Bardzik, historyk, pracownik Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

W związku z projektem nawiązano także współpracę z opolską Fundacją 2.8. , zajmująca się rozpowszechnianiem, promowaniem i wspieraniem różnych form fotografii oraz jej twórców. W ramach współpracy z Fundacją w projekcie przeprowadzone zostaną warsztaty fotograficzne – oraz trzy spotkania autorskie z fotografami – imprezy towarzyszące wystawie. Spotkania prowadzić będą współcześni, doświadczeni i utytułowani artyści fotograficy, którzy opowiedzą i zaprezentują swoją twórczość w sposób analogiczny do tematu wystawy, tj. pod hasłem: Moje odkrywanie świata. Opowiedzą o tym: Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik oraz Tomasz Liboska. Spotkania skierowane są do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych historią i kulturą Śląska Opolskiego, krajoznawców, fotografików, amatorów i profesjonalistów. Warsztaty fotograficzne przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych – amatorów fotografii, składać się będą z części teoretycznej – wykładu oraz części praktycznej – pleneru fotograficznego odbywającego się na terenie skansenu, tj. Muzeum Wsi Opolskiej. Efekty pracy uczestników warsztatów publikowane będą na stronie www. wydarzenia, w postaci wirtualnej wystawy, analogicznej do wystawy głównej. W ramach współpracy z Fundacją Warsztatów Fotograficznych 2.8 oraz Związkiem Polskich Artystów Fotografików Oddział w Opolu wystawa pn. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera, znajdzie się w programie 8 edycji Opolskiego Festiwalu Fotograficznego OFF, dużym i ważnym wydarzeniu na kulturalnej mapie Opola, odbywającym się rokrocznie od 2011 r., aktualnie o wysokiej już, także ogólnopolskiej randze. W tym roku festiwal odbędzie się w terminie od 28 września – do 28 października.

Promocja wydarzenia objęła standardowe działania, tj. druk plakatów  i zaproszeń. Ponadto stworzona została, wspomniana wcześniej, strona internetowa poświęcona wystawie www.fryderykkremser.pl. W internecie opublikowane zostały,  a tym samym udostępnione szerokim kręgom odbiorców zdigitalizowane fotografie stanowiące bez wątpienia cenne dziedzictwo kulturowe regionu. Na stronie zamieszczane są także zapowiedzi i relacje z imprez towarzyszących – wernisażu, spotkań autorskich z fotografami i z warsztatów fotograficznych. W przypadku tych ostatnich, także ich efektów, w postaci wirtualnej wystawy zdjęć wykonanych przez uczestników zajęć. Dodatkowo zrealizowany został treiler wystawy – krótka zapowiedź wydarzenia. Treiler emitowany jest w internecie, na stronie Muzeum Wsi Opolskiej, w portalach społecznościowych Muzeum Wsi Opolskiej, stronie www wystawy, w holu głównym Muzeum, przy kasach, oraz na zewnętrznej reklamie cyfrowej Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej. W tygodniu poprzedzającym otwarcie wystawy w lokalnych mediach pojawiły się zapowiedzi wydarzenia. Informacje umieszczone zostały także na stronie Muzeum: www.muzeumwsiopolskiej.pl oraz portalach społecznościowych. Patronat medialny nad projektem objęły: TVP Opole, Radio Opole, Radio Doxa, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Opole.

Wystawa Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera prezentowana jest w Muzeum Wsi Opolskiej, na piętrze osiemnastowiecznego spichlerza folwarcznego z Grudyni Małej, na powierzchni 180 m kw., w terminie od 14 września do 31 października 2018 r. Projekt dofinansowany jest ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Opolskiego.

Magdalena Górniak-Bardzik
kurator wystawy

Wystawa Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera
…by człowiek wiedział, na co patrzy, i rozumiał, gdzie żyje…
14.09.2018 – 31.10.2018

Wernisaż: 14 września 2018 r., godz. 17.00

Wernisaż połączony z emisją filmu pt. „Mój śląski węzeł”, w reż. Leszka Barona. Film poświęcony Fryderykowi Kremserowi.

Spotkania autorskie z fotografikami:

Spotkanie ze Sławomirem Mielnikiem, 21 września 2018 r. , godz. 17.00

Spotkanie z Tomaszem Liboską, 5 października 2018 r., godz. 17.00

Spotkanie ze Sławojem Dubielem, 26 października 2018 r., godz. 17.00

Warsztaty fotograficzne:

6 października 2018 r., godz. 10:00

Miejsce:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Szczegóły na:

www.fryderykkremser.pl

www.muzeumwsiopolskiej.pl

 

Autor scenariusza, kurator wystawy: Magdalena Górniak-Bardzik

Wybór materiału do wystawy: Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik ,Waldemar Kremser, Magdalena Górniak-Bardzik

Opracowanie fotografii wystawowych, przygotowanie do druku: Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik, Waldemar Kremser,

Projekt i aranżacja wystawy: Marek Krajewski

Treiler wystawy: Sławomir Mielnik

Strona internetowa wystawy: www.fryderykkremser.pl 

 

Organizator:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Wrocławska 174

Partner:

Fundacja 2.8

Projekt dofinansowany jest ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Opolskiego.

Oznakowanie projektowe o dofinansowaniu.