„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

 „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności
w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

umowa nr  RPOP.05.01.00-16-0013/19-00

Termin realizacji projektu: do stycznia 2022 r.

Realizatorem części zadań w projekcie jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Wartość projektu: 4 999 285,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych: 4 299 945,67
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 3 654 959,77 zł

 Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców woj. opolskiego. Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie woj. opolskiego oraz utworzenie infrastruktury edukacyjnej w celu promowania wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych,.

Planowany zakres działań:

Lider projektu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 • rekonstrukcja obiektu muzealnego „zagrody rybackiej”, zagospodarowanie przestrzenne obiektu muzealnego zagrody,
 • urządzenie ekspozycji stałej dotyczącej rybołówstwa oraz ekspozycji dotyczącej ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne,
 • remont i rozbudowa systemu wodnego w Muzeum, w tym remont wewnętrznego cieku wodnego, remont i rozbudowa stawów,
 • urządzenie ekspozycji stałej dot. rybołówstwa oraz ochrony bioróżnorodności w środowisku wodnym, w tym wystawa multimedialna
  z akwarium, które będzie przedstawiało biotop rzeki jako część wystawy multimedialnej, akwarium ma pobudzić wyobraźnię widza i wzmocnić postawy proekologiczne,
 • kampania edukacyjna prowadzona w oparciu o imprezy plenerowe, zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy.

Partner: Województwo opolskie:

 • edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych,
 • opracowanie ekspertyzy przyrodniczej pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”,
 • stworzenie edukacyjnej ścieżki geocaching,
 • wydanie edukacyjnego przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Partner: Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”:

 • opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie.
 • organizacja lekcji plenerowych/zajęć edukacyjnych i warsztatów przy stawach.

Partner:  Stowarzyszenie „EURO-COUNTRY”

 • renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach, Grodzisku i Zakrzowie,
 • budowa infrastruktury turystycznej wokół akwenu Dębowa,
 • realizacja zadań edukacyjnych – organizacja warsztatów wikliniarskich,
 • organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 • publikacja – kolorowanka o faunie i florze.