Struktura muzeum

Misja Muzeum: Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu i pobudzamy do pogłębionej refleksji nad dawną i współczesną kulturą materialną, duchową i społeczną mieszkańców Śląska Opolskiego.

  1. Dział Architektury Ludowej

Dział Architektury Ludowej zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony i popularyzacji budownictwa wiejskiego regionu Śląska Opolskiego oraz organizacją ekspozycji zabytków budownictwa ludowego na wolnym powietrzu.

Dział Architektury Ludowej jest odpowiedzialny za obiekty kubaturowe i tzw. małej architektury będące na stanie inwentarzowym działu oraz za ich prawidłowe dokumentowanie
i opracowywanie naukowe, a także za utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

  1. Dział Kultury Materialnej i Folkloru

Dział Kultury Materialnej i Folkloru zajmuje się problematyką dot. dawnej i współczesnej ludowej kultury materialnej regionu Śląska Opolskiego oraz folklorem wiejskim.

Dział Kultury Materialnej i Folkloru odpowiada za muzealia i pomoce będące na stanie majątkowym działu oraz za ich zgodne z obowiązującymi przepisami zasadami ewidencjonowanie, naukowe opracowanie, udostępnianie oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym.

  1. Dział Udostępniania i Edukacji

Dział Udostępniania i Edukacji zajmuje się udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów Muzeum oraz popularyzacją tradycyjnej kultury ludowej i regionu.
Zajmuje się organizacją imprez plenerowych oraz lekcji muzealnych i warsztatów rękodzieła.

  1. Dział Finansowy

Do zadań Działu Finansowego należy prowadzenie obsługi księgowo-finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Dział Finansowy ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansowo-księgową Muzeum.

  1. Dział Administracyjno-Techniczny

Dział Administracyjno -Techniczny zajmuje się sprawami pracowniczymi oraz sprawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum od strony techniczno-gospodarczej i organizacyjnej.

Dział Administracyjno-Techniczny odpowiada za bezpieczeństwo i majątek Muzeum oraz bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie.

Promocja

Stanowisko samodzielne. Zajmuje się promocją Muzeum, udostępnianiem powierzchni wystawienniczych w celach komercyjnych, sesjami fotograficznymi i filmowymi.