Szukamy pracownika!👇

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko dokumentalisty w Dziale Architektury Ludowej.
Co oferujemy:
• zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
• możliwość nabywania umiejętności związanych z pracą w muzeum etnograficznym, nie tylko budowlano-konstrukcyjnych, ale także w zakresie prowadzenia archiwum naukowego oraz wielu innych, nierzadko artystycznych,
• rozwój osobisty i zawodowy,
• stabilne warunki pracy i płacy.
Czego oczekujemy:
• znajomości podstaw branży budowlanej,
• myślenia analitycznego ale także wyobraźni,
• sumienności i dokładności,
• samodzielności i zaangażowania,
• chęci pracy w muzeum na wolnym powietrzu i dostosowania się do specyfiki instytucji (np. udział w pokazach, lekcjach muzealnych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów, prezentacji, czasem oprowadzenie tematyczne – budowlane, itp.).
Wymagamy:
• wykształcenia kierunkowego w branży budowlanej (co najmniej średniego),
• znajomości prawa budowlanego oraz norm i przepisów branżowych, regulujących proces budowlany,
• umiejętności czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętności wykonywania rysunków technicznych,
• co najmniej 3 lata pracy w branży budowlanej.
Atutami będą:
• wiedza lub umiejętności w zakresie tradycyjnej ciesiołki,
• ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny pierwszego stopnia.
Zakres obowiązków:
• wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji pomiarowych budowlano-konserwatorskich.
• opracowywanie projektów budowlanych obiektów w ramach zagospodarowywania zagród na terenie MWO.
• prowadzenie inwestycji budowlanych Działu Architektury Ludowej i związaną z tym dokumentacją.
• prowadzenie prac remontowo-budowlanych.
• koordynowanie projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych.
• gospodarowanie zasobami archiwum naukowego i fotograficznego.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”
2) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
3) kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
5) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 12 kwietnia 2022 r.
pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,
lub na adres mailowy: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kośmicka:
(77) 45 72 349 wew. 122.