Zarybianie stawów w ramach projektu „Głos mają ryby ….”

Dziś w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu miało miejsce zarybianie stawów w ramach projektu pn. Głos mają ryby… Stawy zarybiało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin za co dziękujemy Panu Dyrektorowi Waldemarowi Wójtowiczowi. Dziękujemy także Panu Jakubowi Roszukowi z RLGD Opolszczyzna (partnerowi projektu) za dobór ryb.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego (umowa nr RPOP.05.01.00-16-0013/19-00)