Cennik

W SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

10.04-29.10.2023

bilet normalny: 16 PLN
bilet ulgowy*: 8 PLN
bilet przedszkolny**: 2 PLN

Do zwiedzania dostępne są tereny parkowe, wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy czasowe.

POZA SEZONEM PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

1.01-9.04.2023 oraz 30.10-31.12.2023

bilet spacerowy: 3 PLN
bilet przedszkolny**: 2 PLN

Zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Komu przysługują bilety ulgowe?

*Bilet ulgowy przysługuje: uczniom, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, posiadaczom karty EURO<26, ISIC, posiadaczom Paszportu Turystycznego (mieszkańcom miast partnerskich Opola), posiadaczom: Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolska Rodzina i Karty Opolski Senior, Karty Turysty TripPass

**Bilet ulgowy/przedszkolny przysługuje: dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup, członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny, dzieciom do lat 3