Deklaracja dostępności 2024

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MWO.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MWO.
 • Część publikowanych filmów nie posiada audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku). Transkrypcję zamieszczono w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.

Wyłączenia

 • Mapa skansenu. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Pawelczyk
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
telefon: 77 474 30 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

adres: ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
telefon: 77 474 30 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Otoczenie przed budynkiem recepcyjno-administracyjnym (wejście)

Budynek Muzeum, kształtem nawiązujący do śląskiej stodoły, usytuowany jest u styku ul. Wrocławskiej i ul. Etnografów. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony. Wejście główne z poziomu chodnika jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym możliwa jest pomoc pracownika Muzeum w dotarciu do budynku.

Wnętrze budynku recepcyjno-administracyjnego

Budynek administracyjny posiada dwa poziomy. Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille`a lub w druku powiększonym.

Wejście główne prowadzi do holu na poziomie zero, gdzie:

 • po prawej stronie znajdują się: kasy biletowe z pętlami indukcyjnymi i sklep z pamiątkami, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małym dzieckiem oraz sala konferencyjna;
 • po lewej stronie za szklaną ścianą, mieści się część biurowa.

W holu budynku, od wejścia głównego prowadzi ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową – kierunek zwiedzania, wizualno-dźwiękową mapę tyflograficzną ekspozycji muzealnej, salę konferencyjną oraz toaletę. Przy toalecie znajduje się piktogram.

Wejście do biur na pierwszym piętrze poprzez schody. Muzeum posiada schodołaz.

Ekspozycja muzealna w terenach parkowych

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest parkiem etnograficznym w którym eksponowane są budynki drewniane wraz z wyposażeniem. Spacer po terenach parkowych nie wymaga pokonywania stopni, a szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem. Zabytkowe obiekty zlokalizowane w ekspozycji mogą mieć wąskie przejścia, wysokie progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe. Wnętrza obiektów nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach. Zwiedzającym z różnorodnymi potrzebami rekomendowana jest wizyta w towarzystwie asystenta.

W terenach parkowych dostępna jest głosowa nawigacja po obiektach –  aplikacja Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum.

Wystawy czasowe

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni i windy. Budynek posiada progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe.

Spichlerz folwarczny ze Sławięcic

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny bez windy. Posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na pierwsza kondygnację. Budynek posiada progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe.

Wystawy stałe

Spichlerz z Głogówka

Zaaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki. Budynek nie posiada pochylni.

Stodoła z Podlesia

Obiekt zaadaptowany do organizacji wystawy stałej pt. Głos mają ryby. Wejście do budynku dostępne dla osób poruszających się na wózku (brak progów), drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz.

Pokój wyciszenia

Pokój wyciszenia znajduje się w ekspozycji muzealnej. Dostępny jest w sezonie pełnego udostępniania, w budynku gospodarczym z Turza (zagroda rybacka). Brak pochylni.

Informacje dodatkowe

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Muzeum zapewnia środki wspierające komunikowanie się: poczta elektroniczna lub SMS.

System wspierający słyszenie

Kasy biletowe wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne oraz oznaczone piktogramem. Podczas wydarzeń kulturalnych takich jak: otwarcie wystawy czy prelekcja tematyczna, w kasie biletowej można wypożyczyć mobilne pętle indukcyjne.

Informacja o zakresie działalności

Na stronie internetowej znajduje się:

 • tekst odczytywalny maszynowo z aktualną ofertą kulturalną Muzeum,
 • plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Muzeum,
 • przedprzewodnik z informacjami w tekście łatwym do czytania (ETR).

Komunikacja na wniosek

W Muzeum istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami. Informacja wraz z wnioskiem (plikiem dostępnym cyfrowo) została zamieszczona na stronie internetowej instytucji.

Przeszkolony zespół

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w zabytkowych zagrodach udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turystów z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia następujące aplikacje mobilne: