DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Oświadczenie sporządzono dnia 29.06.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej zasobem własnym muzeum.

 

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • dokumenty opublikowane na stronie pochodzą z różnych źródeł.

 

Ułatwienia na stronie BIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Ewą Olbryt, adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 474 30 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Przestrzeń ekspozycji stałej

Obiekt Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, to teren na którym zlokalizowane są obiekty budowlane administracyjne, techniczne oraz zabytkowe (służące do celów edukacyjnych — zwiedzania).

Budynki architektury drewnianej Muzeum usytuowane są na wolnym powietrzu i stanowią reprezentatywną ilustrację warunków bytu ludności wiejskiej, zamieszkałej w okresie od XVIII do pocz. XX wieku na terenach nad Odrą. Zasadniczą część kolekcji muzealnej stanowią obiekty architektury wiejskiej, przeniesione do muzeum i odbudowane.

Najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarskie, stodoły, spichlerze.

Zabytkowe obiekty nieruchome są uzupełnione kolekcją przedmiotów i urządzeń, charakterystycznych dla gospodarki rolniczej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców wsi opolskiej. Zabytki te stanowią wyposażenie udostępnionych do zwiedzania dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

Przestrzeń parkowa oraz obiekty posiadają bariery architektoniczne. Dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach oraz ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem.

 

Udogodnieniem są tekstowe opisy audiodeskryptywne oraz tyflografiki wybranych obiektów ekspozycji muzealnej:

 • wiatraki z regionu opolskiego: wiatrak z Grotowic, wiatrak z Dobrzenia Wielkiego;
 • gospodarstwo gburskie z regionu opolskiego: młyn wodny z Siołkowic Starych, stodoła
 • z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Antoniowa, spichlerz z Ligoty Górnej oraz szopa z Bogacicy Nowej;
 • kościół z Gręboszowa – region namysłowski;
 • gospodarstwo wiejskie z regionu oleskiego – chałupa z Radłowa;
 • kuźnia z Ziemiełowic – region namysłowski;
 • chałupa ze Sternalic z regionu oleskiego.

 

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w terenach ekspozycyjnych muzeum udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego.

Osoby z dysfunkcjami wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi niektóre obiekty wchodzące w skład ekspozycji stałej. Tyflografiki i ich opisy dostępne są u przewodników (opiekunów ekspozycji).

 

Zwiedzanie z przewodnikiem

Istnieje możliwość zwiedzania audiodeskryptywnego z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników, oferujemy możliwość zwiedzania z przewodnikiem (dla grup po wcześniejszym umówieniu się na takie zwiedzanie). Zwiedzanie z przewodnikiem jest odpłatne. W obiektach ekspozycyjnych w sezonie udostępniania obecni są opiekunowie ekspozycji.

Pies przewodnik

Pies przewodnik jest zawsze mile widziany w Muzeum. W razie potrzeby można poprosić pracownika ochrony o wodę dla psa.

 

Szczegółowych informacji na temat dostępności terenu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

tel. 77 457 23 49 wew. 214

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

 

Budynek Administracyjny

 1. wejścia do budynku – od strony ulicy Wrocławskiej przez automatycznie otwierane, szklane drzwi, bez schodów. W hallu budynku rozmieszczone są poziome oznakowania dla osób niepełnosprawnych prowadzące do kasy, toalet, sali audiowizualnej oraz w kierunku zwiedzania.
 2. wnętrze – dwa poziomy, brak windy.
 3. dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia na piętro budynku, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym, w hallu budynku znajduje się interaktywna tablica z planem terenu zwiedzania przystosowana dla osób słabowidzących i niewidomych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność komunikacyjna

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest Jednostką Samorządu Terytorialnego. Położone jest przy trasie krajowej nr 94 i stanowi park etnograficzny o powierzchni około 10 ha.

Dojazd do obiektu prowadzi ulicą Wrocławską, zarówno od strony centrum miasta Opole jak i od strony miejscowości Wrzoski. Przed obiektem znajduje się parking oraz główne wejście na teren muzeum od strony ul. Wrocławskiej (budynek administracyjno-recepcyjny).

 • od Dworca PKP ok. 7 km,
 • od dworca PKS ok. 7 km,
 • od przystanku komunikacji miejskiej ok. 150 m.

Przy Muzeum jest ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów, który znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony.

 

Muzeum jest czynne w pełnym sezonie udostępniania od kwietnia do połowy października
w następującym systemie czasowym:

poniedziałek w godz. 10-15

wtorek-piątek w godz. 10-17

sobota-niedziela w godz. 10-18

W okresie od połowy października do kwietnia udostępniony jest teren parkowy od poniedziałku do piątku w godzinach od  10 do 15.