QR Code – Chałupa wyrobnicza z Wichrowa, ok.1830 r.

PL

Chałupa wyrobnicza z Wichrowa , ok.1830 r.

Ze wsi, z której przeniesiona została do muzeum, znana była pod nazwą wachterka. Wszyscy kolejni właściciele i mieszkańcy chałupy byli zapewne wyrobnikami. Głównym ich zajęciem było pełnienie funkcji posłańca wiejskiego i stróża nocnego, stąd zapewne zachowana w pamięci ludzi nazwa chałupy (niem. der Wächter oznacza stróża, strażnika).

Jest to chałupa typowa dla najbiedniejszej warstwy społecznej ludności wiejskiej północno-wschodniej części Śląska Opolskiego. Przy chałupie tej urządzono ogródek z uprawnymi ziołami i kwiatami o wartościach leczniczych. Za chałupą znajduje zrekonstruowany, najstarszy typ studni z cembrowiną z kamienia i z drewnianym żurawiem.

Chałupa z Wichrowa należała do rodziny wyrobniczej, bezrolnej. Została wybudowana w latach 1825-1830 prawdopodobnie własnoręcznie przez właściciela, na co wskazuje sposób budowy wykazujący słabe umiejętności ciesielskie, jak i użyte różne rodzaje gorszej jakości drewna. Należy przypuszczać, że właściciel gromadził materiał przez długie lata, uzyskując go zapewne jako zapłatę za wyrobniczą pracę. Chałupa została wybudowana poza wsią na nieużytkowanej skarpie. Wejście do sieni i komory budynku umieszczone jest w ścianie bocznej. Budynek jest jednotraktowy, szerokofrontowy, z wejściem do sieni i komory umieszczonym w ścianie szerszej. Dach kryty słomą na gładko. Wnętrze jest podzielone na sień, izbę znajdująca się z prawej strony sieni oraz komorę. W sieni wybudowano komin murowany z kamienia na zaprawie glinianej, służącym jednocześnie jako wędzarnia. W izbie znajduje się piec piekarski z kominkiem i okapem, wymurowany z kamieni, w którym wypiekano chleb jeszcze do 1950 roku.

Wyposażenie z końca XIX wieku stanowią oryginalne meble, użytkowane przez właścicieli chałupy do lat 50. XX ieku. Na wyposażenie izby składają się m.in. ława narożna – tzw. grunta, kredens – polica, półka wisząca – listwica i łóżko na wysokich nogach, nad którym wisi szereg oleodruków o treści religijnej. W sieni znajduje się kij wachtyrski, związany z wykonywaną przez właściciela chałupy funkcją wiejskiego stróża.

EN 

Peasant cottage from Wichrów, ca. 1830

In the village from which it was brought to the Museum, it was known as wachterka (a watching spot). All successive owners and inhabitants of the hut were probably day-labourers. Their main occupation was to act as a village messenger and a night watchman, therefore the name of the hut preserved in people’s memory (German Der Wächter is a caretaker, guard).

It is a hut typical of the poorest social class of the village population living in the north-eastern part of Opole Silesia. Near the hut, a garden was arranged with cultivated herbs and flowers with healing properties. Behind the hut, there is a reconstructed oldest type of well with a well casing made of  stone and a wooden well sweep.

The peasant hut from Wichrów belonged to a family of landless day-labourers. It was constructed over the years 1825 – 1830, most probably by its owner, which is indicated by the manner of construction showing poor carpenter’s skills, as well as various types of bad quality wood used. It should be assumed that the owner collected construction material for a long period of time, perhaps obtaining it as a payment for his labour. The hut was built outside the village on an unused scarp. The entrance to the hall and the chamber of the building is located in the side wall. The roof is smoothly thatched. The interior is divided into a hall, a chamber located on the right of the hall, and a lard. In the hall, a stone chimney was built with the use of clay mortar. It was also used as a smoke house. In the chamber, there is a baking oven built of stones, with a chimney and a hood. It was used for baking bread until as late as 1950.

Original furniture used by the owners of the hut until 1950s constitutes the equipment from the end of 19th century. The following are the elements of this equipment: a corner bench (grunta), a cupboard . (polica), a hanging shelf (listwica) and a bed on high legs above which a collection of chromolithographs presenting religious themes is hanging. In the hall, there is, among others, a watchman’s stick (kij wachtyrski) connected with the function of a village guard performed by the owner of the hut.

 

DE

Bauernhaus aus Wichrów, ca. 1830

Die Hütte war auch Wächterhaus genannt und ist im Jahre 1825-1830 gebaut. Solche Objekte sind charakteristisch für die ärmste Volksschiechte in nord-östlichen Teil Schlesiens. Die Hütte hat einer Familie gehört die keinen Feld besaß. Darum ist es sehr wahrscheinlich das der Eigentümer selbst das Haus gebaut hat. Man erkennt es an der Fertigkeit und an den Baustoff von deren das Haus gebaut ist. Hauptsächliche Beschäftigung des Eigentümers war ein Dorfwächter und Dorfbote.

Das Objekt hat einen Satteldach der mit Stroh bedeckt ist. Das Innenraum besteht aus zwei Teilen. Flur auf der linken Seite wo es einen Schornstein gibt zugleich ist es eine Räucherei. Auf der rechten Seite ist eine kleine Stube, wo es selbstverständlich ein Ofen mit Kamin war. Was interessant ist noch bis 1950 wurde noch in dem Ofen das Brot gebacken. Die Ausstattung der Küche ist eine Bank, Küchenschrank, Hängebrett für Geschirr und ein Bett mit hohen Beinen. Auf den Wänden hängen Ölbilddrücke. In den Flur gibt es einen Stock speziell für einen Wächter. Neben der Hütte hat man einen Kräuter und Blumengarten eingerichtet. Hinter dem Haus steht ein Galgenbrunnen.