QR Code – Młyn wodny z Siołkowic Starych, 1832 r.

PL


Młyn wodny z Siołkowic Starych, 1832 r.

Jest przykładem wiejskiego, drewnianego budownictwa przemysłowego na terenie Śląska Opolskiego. Pierwsza wzmianka źródłowa  o istnieniu młyna wodnego w Siołkowicach Starych zawarta jest w urbarzu z 1566 r. Dalsze wiadomości o istnieniu w Siołkowicach młyna wodnego pochodzą dopiero z XVIII w. Następnie wiadomo, że młyn był przenoszony w 1832 r. w dół rzeki celem lepszego wykorzystania spadku wody. Prawdopodobnie wówczas dostawiono do niego murowany budynek mieszkalny. Obie części pokryto wspólnym, mansardowym dachem, krytym gontem. Wyposażenie młyna zmodernizowano na przełomie XIX/XX w, zastępując mechanizmy drewniane żelaznymi kołami trybowymi i urządzeniami fabrycznymi. Młyn napędzany był jednym drewnianym kołem wodnym. W XIX w. siołkowicki młyn dziedziczony był w rodzinie Pogrzebów. W okresie międzywojennym dziedziczy go Paweł Boronowski. Młyn przestał być używany ok. 1950 roku wskutek  administracyjnych nakazów i ograniczeń.

W Muzeum Wsi Opolskiej młyn posadowiono nad sztucznie utworzonym ciekiem wodnym bez odbudowywania mieszkalnej części murowanej. Budynek posiada konstrukcję ścian zrębową  połączoną z sumikowo-łątkową. Dach o specjalnej mansardowej  konstrukcji,  zastosowany został dla uzyskania większej przestrzeni poddasza na cele magazynowe i urządzenia młyńskie. We wnętrzu zainstalowano wszystkie oryginalne urządzenia, a braki uzupełniono częściami z nieczynnego młyna wodnego znajdującego się we wsi Bierkowice.


EN

Water mill from Siołkowice Stare,1832

It is an example of rural wooden industrial building on the area of Opole Silesia. The first source mention about the existence of the water mill in Siołkowice Stare is included in the land census record (urbarium) from 1566. Further information concerning the existence of a water mill in Siołkowice Stare is from the 18th century. The next known fact is that the mill was transferred down the river in 1832 in order to make better use of falling water. It was then probably that a brick residential building was placed next to it. Both parts were covered with a common shingle roof. The equipment of the water mill was modernised at the turn of 20th century when wooden mechanisms were replaced by iron gearwheels and factory machines. The mill was driven by a single wooden water wheel. In 19th century, the water mill of  Siołkowice was inherited in the Pogrzeb family. In the interwar period, it was inherited by Paweł Boronowski. The mill ceased to be used about 1950 as a result of administrative orders and restrictions.

In the Opole Open-Air Museum of Rural Architecture, the mill was located next to the artificially created watercourse without reconstructing the brick residential part. A special, mansard roof structure was used in order to achieve a bigger attic area for storage purposes and to keep the mill equipment. Inside, all original appliances were installed, and any lacks were filled in with parts transferred from an out-of-work water mill located in the village of Bierkowice.

  

DE

Wassermühle aus Siołkowice Stare, 1832

Wassermühle aus Siołkowice Stare, gebaut 1832;  ist ein Beispiel für Holzbau in Schlesien. Erste Erwähnung von der Wassermühle kommt aus Siołkowice Stare um 1566, dann 18.Jh. Um 1832 war die Mühle verlegt für bessere Senkung des Flusses. Wahrscheinlich wurde damals ein gemauertes Haus dazu gebaut. Im 18. und 19. Jh. bekam die Mühle neue Ausstattung – eiserne Triebräder und andere Anlagen. Die Mühle war mit einem Holzrad getrieben. Im 19 Jh. hat die Mühle der Familie Pogrzeba gehört. In der Zwischenkriegszeit hat die Mühle Paweł Boronowski geerbt. Die Mühle war nur bis ca. 1950 gebraucht aber wegen der Vorschriften wurde sie geschlossen.

Als man die Mühle zum Museum verlegt hat wurde das Haus nicht mehr aufgebaut. Das Gebäude hat Mansardendach um auf dem Dachgeschoss mehr Platz zu Lagerung von Geräten und Werkzeug zu haben. Das Innenraum hat man mit originellen Teilen oder aus den stilgelegter Mühle aus Bierkowice ausgestattet.