Struktura

Misja Muzeum:
Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu i pobudzamy do pogłę-bionej refleksji nad dawną i współczesną kulturą materialną, duchową i społeczną mieszkańców Śląska Opolskiego.

Dział Architektury Ludowej
Dział Architektury Ludowej zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony i popularyzacji budownictwa wiejskiego regionu Śląska Opolskiego oraz organizacją ekspozycji zabytków budownictwa ludowego na wolnym powietrzu.
Dział Architektury Ludowej jest odpowiedzialny za obiekty kubaturowe i tzw. małej architektury będące na stanie inwentarzowym działu oraz za ich prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie naukowe, a także za utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

Dział Kultury Materialnej i Folkloru
Dział Kultury Materialnej i Folkloru zajmuje się problematyką dot. dawnej i współczesnej ludowej kultury materialnej regionu Śląska Opolskiego oraz folklorem wiejskim.
Dział Kultury Materialnej i Folkloru odpowiada za muzealia i pomoce będące na stanie majątkowym działu oraz za ich zgodne z obowiązującymi przepisami zasadami ewidencjonowanie, naukowe opracowanie, udostępnianie oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym.

Dział Udostępniania i Edukacji
Dział Udostępniania i Edukacji zajmuje się udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów Muzeum oraz popularyzacją tradycyjnej kultury ludowej i regionu.
Organizuje imprezy plenerowe oraz lekcje muzealne i warsztaty rękodzieła. Dział koordynuje działania wolontarystyczne i dostępnościowe w instytucji.

Dział Finansowy
Do zadań Działu Finansowego należy prowadzenie obsługi księgowo-finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
Ponosi również odpowiedzialność za gospodarkę finansowo-księgową Muzeum.

Dział Administracyjno-Techniczny
Dział Administracyjno-Techniczny zajmuje się sprawami pracowniczymi oraz sprawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum od strony techniczno-gospodarczej i organizacyjnej.
Dział Administracyjno-Techniczny odpowiada za bezpieczeństwo i majątek Muzeum oraz bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie.

Stanowisko ds. Organizacji Wydarzeń Muzealnych i Promocji
Stanowisko samodzielne. Zajmuje się promocją Muzeum, udostępnianiem powierzchni wystawienniczych w celach komercyjnych, sesjami fotograficznymi i filmowymi.