W krainie śląskich melodii ludowych

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.
Johan Wolfgang von Goethe

Pieśń ludowa stanowi bardzo cenne źródło wiedzy o naszej kulturowej przeszłości. Jest częścią naszego kulturowego dziedzictwa i jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej mieszkańców każdego regionu. W tradycji znana i zachowana dzięki przekazom ustnym. Na gruncie przemian społecznych w wieku XVIII, XIX i XX spisywana, później także rejestrowana dzięki możliwym już w XX w. technikom (woskowe wałki Edisona, taśma magnetofonowa); ostatecznie publikowana w różnego rodzaju wydawnictwach. Gromadzili je zbieracze tej miary co Czarnocki, Wójcicki, Gloger, a zwłaszcza ojciec naszej etnografii Oskar Kolberg. Na Śląsku zbierali je między innymi także robotnicy, chłopi, organiści. Ich prace możemy znaleźć w publikacjach Rogera, Bystronia, Ligęzy-Stoińskiego, Józefa Lompy. Ważne miejsce, jako zbieracz pieśni ludowych na Śląsku zajmuje niemiecki lekarz Juliusz Roger, a już bardziej współcześnie prof. Adolf Dygacz, dr Piotr Świerc, Stanisław Śmiełowski (wieloletni dziennikarz i popularyzator śląskiej muzyki ludowej na antenie Radia Opole) i wielu innych. Zauważamy, że muzyka ludowa zajmuje ważne miejsce w kulturze naszego regionu. Coraz częściej młodzi artyści, twórcy ludowi, sięgają do źródeł i włączają je do swojego repertuaru, dając w swych opracowaniach i aranżacjach upust swej muzycznej wyobraźni.
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu pragnie wyjść naprzeciw tym potrzebom i zaprosić do udziału w lekcjach na temat śląskiego folkloru muzycznego oraz innych wydarzeń promujących tę dotąd stosunkowo mało eksploatowaną część naszego kulturowego dziedzictwa. Lekcje dla dzieci i młodzieży organizowane są dla dwóch grup wiekowych: Uczniowie klas 1-6, uczniowie klas 7-8. Nadrzędnym celem zajęć jest przede wszystkim śpiew oraz poznanie bogatego i różnorodnego gatunkowo i tematycznie repertuaru. Nieodłącznym elementem każdej pieśni jest tekst. W przypadku pieśni ludowej (szczególnie tej najstarszej, archaicznej) tekst gwarowy. Zajęcia są prowadzone w sposób nowatorski z wykorzystaniem różnych metod i technik przekazania wiedzy (w postaci obrazu, dźwięku, aktywnego uczestnictwa, zabawy itp.)

Autor scenariusza: Krystian Czech

Tradycyjne sposoby zdobienia jaj wielkanocnych – pisanka

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 9:00-10:00 raz 10:30-11:30
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

Lekcja muzealna o charakterze warsztatowym w ramach której uczestnicy zostaną zapoznani z tradycją malowania jaj wielkanocnych. Następnie, pod czujnym okiem lokalnych twórczyń ludowych, przystąpią do samodzielnej pracy zdobniczej.

Uwaga! Na lekcję muzealną, każdy uczestnik musi przywieźć 2 białe ugotowane jajka (niebarwione).

Tradycyjne sposoby zdobienia jaj wielkanocnych – kroszonka i wytrawianka

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 9:00-10:00 raz 10:30-11:30
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

Lekcja muzealna o charakterze warsztatowym. Uczestnicy zostaną zapoznani z tradycyjnymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych: techniką rytowniczą (kroszonka) i wytrawiania octem (wytrawianka). Następnie, pod czujnym okiem lokalnych twórczyń ludowych, przystąpią do samodzielnej pracy zdobniczej.

Uwaga! Na lekcję muzealną, każdy uczestnik musi przywieźć 2 ugotowane i zabarwione na ciemny kolor jajka.

Kowalstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Lekcja realizowana w zabytkowej kuźni z Ziemiełowic w ramach której prezentowany jest warsztat pracy kowala oraz narzędzia typowe dla jego pracy. Celem spotkania jest ukazanie piękna ginącego rzemiosła, jakim jest kowalstwo.

Malowane na szkle

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Malowanie na szkle jest bardzo specyficznym rodzajem malarstwa. Sposób wykonywania takich obrazków w znaczny sposób różni się od tradycyjnych zajęć plastycznych. Malarstwo na szkle zaliczane jest do malarstwa „naiwnego” czyli prostego w swej formie i na tym polega jego wartość. Uczestnicy zajęć nie muszą odznaczać się wybitnymi zdolnościami plastycznymi a jedynie duża chęcią tworzenia oraz bujną wyobraźnią.

Garncarstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z wyrobem naczyń glinianych na kole garncarskim, a następnie samodzielnie formują gliniane formy.

Ptak w sztuce ludowej

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Część teoretyczna lekcji obejmuje opowieść narracyjną dotyczącą symboliki ptaka w kulturze ludowej oraz dyskusję z uczestnikami. Następnie dzieci i młodzież uczestniczą w interaktywnych działaniach, obejmujących udekorowanie drewnianego ptaszka za pomocą farb akrylowych. Każda z osób będzie pracowała na odpowiednio przygotowanym i wyposażonym stanowisku. Udekorowane pamiątki uczestniczy zabierają ze sobą do domu.

Od ziarenka do bochenka

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Celem lekcji jest omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze zwyczajami związanymi z jego wypiekiem, pokazanie miejsca chleba w literaturze ludowej i przysłowiach oraz przedstawienie sposobów mielenia zboża na dawnej wsi. Elementem lekcji jest samodzielne wykonanie bułeczek z świeżego ciasta oraz ich wypiek w zabytkowym piecu z Rudziczki.

Jak dawniej w szkole bywało?

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Lekcja realizowana jest w izbie szkolnej stanowiącej część muzealnej ekspozycji. Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z warunkami nauczania 100 lat temu w dawnej szkole wiejskiej, prezentacja wyposażenia dawnej szkoły (podręczniki, kałamarze, obsadki, tabliczki łupkowe z rysikami i itp.) oraz ukazanie warunków życia nauczyciela w dawnej wsi śląskiej. Atrakcją zajęć jest możliwość pisania rysikami na tabliczkach łupkowych oraz gęsim piórem.

Drukowane na tkaninie

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Część teoretyczna lekcji obejmuje omówienie najważniejszych elementów zagadnienia dotyczącego materiałów, surowców, ornamentyki matryc i techniki wytwarzania. W części praktycznej zajęć grupa zostaje podzielona na trzy mniejsze podgrupy – przy czym każda z nich otrzymuje zestaw różnorodnych matryc (ornamenty roślinne, zwierzęce, geometryczne), odpowiednio przygotowane tkaniny płócienne oraz gruby papier oraz farby. Każdy z uczestników wykonuje próbne odciski na papierze, a następnie sam lub przy pomocy edukatora dokona zadrukowania płótna przy użyciu techniki druku bezpośredniego. Wykonane rzeczy uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

Kwiaty z bibuły

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Celem lekcji jest ukazanie tradycji wykonywania kolorowych kwiatów z bibuły. Zajęcia prowadzone są przez twórczynię ludową zrzeszoną w Opolskim Oddziale Twórców Ludowych. Uczestnicy w ramach warsztatów, samodzielnie wykonują wielobarwne kwiaty, które po zakończonej lekcji zabierają do domu.

Gwary śląskie

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 10:30-12:00 raz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: / obowiązkowy zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Muzeum wsi Opolskiej w Opolu i z gromadzone w nim zabytki budownictwa ludowego dawnej wsi opolskiej to nie tylko architektura i tradycja kultury materialnej. 100,200 lat temu w zagrodach, jakie obecnie możemy zwiedzać w Muzeum tętniło życie. W poszczególnych gospodarstwach naszych ekspozycji mieszkali ludzie; mieli swoje problemy, obowiązki, dzielili miedzy sobą radości i smutki, prowadzili gospodarstwa albo pracowali w folwarkach u bauerów. Na co dzień, w swoich środowiskach domowych, ale nie tylko, posługiwali się śląską gwarą, a właściwie gwarami, zróżnicowanymi ze względu na miejsca zamieszkania. Inaczej bowiem mówiło się w regionie oleskim, inaczej w opolskim, jeszcze inaczej w regionie kozielsko-raciborskim, czy nyskim. Przywołujemy te miejsca, ponieważ nasza muzealna kompozycja tak właśnie jest skonstruowana. W muzealnej ofercie na rok 2022 podjęliśmy próbę organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, których celem jest przybliżenie podstawowych pojęć gwarowych, integralnie związanych z życiem mieszkańców podopolskich wsi, dawnych i współczesnych. Zajęcia adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie tylko, (w razie potrzeby – także do osób dorosłych, szczególnie seniorów, dla których nasza oferta byłaby interesująca).
Program zajęć jest dostosowany do grup wiekowych, z podziałem na: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6 i 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym osoby dorosłe, także seniorzy). Celem zajęć o gwarach jest poznanie ich bogatej różnorodności, kulturowej przeszłości i żywotności we współczesnym świecie, tam, gdzie jest szanowana, pielęgnowana i stanowi wartość samą w sobie.

Zdobienie bombek wzorem opolskim

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

Zajęcia warsztatowe w ramach których uczestnicy krok po kroku zostają zapoznani z elementarną wiedzą z zakresu budowania wzoru opolskiego (rysują ornamenty roślinne), wykonują ćwiczenia kolorystyczne z wykorzystaniem barw podstawowych (tworzą barwy pochodne) oraz samodzielnie zdobią bombki przy użyciu markerów, pędzli, palet malarskich i farb akrylowych. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzymuje: kartę pracy do uzupełnienia podczas lekcji muzealnej, plastikową bombkę do ozdobienia, kartonowe pudełko do przechowania ozdoby choinkowej.

Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci

Termin: kalendarz lekcji muzealnych zostanie opublikowany z końcem lutego 2023 r.
Godziny: 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku. Lekcja prowadzona w formie podawczej z elementami aktywizującymi tj. zaimprowizowany korowód kolędników.